Yedieminlik Eğitimi Kursu

Hukuki durumu çekişmeli veya belirsiz olan bir malın veya malların, söz konusu çekişmenin ya da belirsizliğin sona erdiği zamana kadar el konularak, el konulduğu andaki durumu ile muhafazasını temin etmek üzere söz konusu malın bedeline, değerine ve muhafaza güçlüklerine göre belirlenen günlük ücret ile gelir elde eden ve hukuki yollarla verilen kararlara göre malın veya malların iadesini veya icra müdürlüğüne teslimini görev edinmiş kişilerdir.

Yedieminlik Kursları

Yedi eminlik kursları genellikle Adalet Bakanlığı’na bağlı İcra Daire Başkanlıkları tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda tercih edilen doğrultularda açılan eğitim programlarından oluşmaktadır.Dönemsel olarak kayıt imkanı sunmakta ve kısıtlı kontenjanları bulunmaktadır. Kursu’nun hedefi nedir? Yediemin ne iş yapar? Yedieminlik Görevlisi Kurs Sertifikası Neden Alınmalıdır? gibi soruların yanıtlarını yedieminlik mesleğinin genel ve özel bilgilerini kayıt için yapılması gerekenleri, sınav işlemlerini, ders konularını, kayıt sonrasındaki sahip olacağınız ders dokümanlarına ulaşabilir.

Yedieminlik Eğitimi

Bu kurs programı Yedieminlik ders içerik modüllerini, sınav süre ve işlemlerini, MEB onaylı sertifikanın geçerliliği konusundaki tüm soru ve cevapları aşağıda bulunan başlıkları takip ederek bulabilirsiniz. Aynı zamanda kayıt olmak için bizlere telefon numaralarımızdan mesai saatleri içerisinde ulaşabilir, iletişim bölümünde yer alan iletişim formunu kullanarak Yediemin Kursu’na kayıt ve ön kayıt veya Yedieminlik mesleği ile ilgili soru görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz.

Kurs Kayıt Formu


Kursa kesin kayıt işlemleriniz için gereken kayıt formuna bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz. Formun çıktısını aldıktan sonra bilgileri hatasız ve okunaklı şekilde doldurup taratarak ekleri ile birlikte eğitim koordinatörlerimizin size belirttiği mail adresine mail olarak yollayınız.


Kurs Kontenjan Durumu

Kurs için şu an kontenjanımız doludur. Kurs kayıtlarımız kontenjanlarımız ile sınırlı olduğundan dolayı kayıt işlemini tamamlayan ilk 50 kursiyer kursa kabul edilebilmektedir. Bu nedenle ön kayıt yaptırmanızı tavsiye ederiz. Ön kayıt yaptırırsanız yeni dönem kayıt tarihleri açıklandığında eğitim koordinatörlerimiz size ulaşarak kayıt işlemleriniz için yardımcı olacaklardır.

Ön Kayıt işlemleriniz için aşağıdaki formu doldurmanız yeterlidir.

Ön Kayıt Formu

Saygılarımızla
Merkezi Eğitim Kurumları

Kursun Amacı Nedir?

Resmi kurum ve kuruluşlar tarafından el konulan hacizli araç, menkul ve/veya gayrimenkullerin yediemin menkul depoları ve yediemin otoparklarına teslim alan kişiye yediemin denilmektedir.
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler;
Resmi kurum ve kuruluşlar tarafından el konulan yakalamalı hacizli araç (menkul) veya gayrimenkullerin ilgili resmi kurum tarafından muhafazası mümkün değil ise yediemin olarak belirlediği kişilere teslim etmektedir.
İl, ilçe ve gerek duyulan her yerleşim yerlerindeki yedieminliklerde vb yerlerde çalışabilirler.

Sertifika Geçerliliği Nedir?

Kurs programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavında başarılı olursanız, alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “kurs bitirme belgesi” olacağı için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.
Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.[/vc_column_text]

  • İnternet üzerinden bilgiye ulaşmak
  • Yazışma ve iletişimin hukuk terminolojisine uygun olmasını sağlamak
  • Anayasal hak ve sorumluluklarına uygun davranmak
  • Dava hizmetlerini yapmak
  • İş planı yapmak
  • Belge akışını izlemek
  • Yediemin işlemlerini yapmak

Eğitim süresi 176 saat olarak planlanmıştır.

Okuma yazma bilmek ve Mesleği yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.

Eğitimin sonucunda Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifikameb-onayli-sertifika sınavına katılan kursiyerler 100 üzerinden 45 ve üzeri puanlar alanlar başarılı olarak sayılır ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir.
Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 10 iş gününü aşmamaktadır.

  • Öğrenim Belgesi fotokopisi,
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  • Vesikalık Fotoğraf (4 adet).

Deneme soruları 50 adettir. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Sınav deneme soruları aşağıdaki gibidir. Başarılar Dileriz. 🙂 (Kursiyerlerimiz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır.)

1. Aşağıdakilerden hangisi bir ticari işletmedir?

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu’na göre ticari işletmenin unsurlarından değildir?

 
 
 
 

3. Aşağıda cümlelerden hangisi/hangileri tacir olmanın sonuçlarındandır?

I. Tacirler basiretli bir işadamı gibi hareket etmelidirler.

II. Tacirler iflasa tabidir.

III. Tacirler ticari örf ve adetleri bilmediklerini ileri süremezler.

IV. Tacirler yaptıkları ticari sözleşmelerde yer alan ücret ve cezai şartlarda indirim yapılmasını isteyemezler.

 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinden değildir?

 
 
 
 

5. “En az beş gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulan esas sermayesi belli ve paylara bölünmüş, borçlarından dolayı alacaklılara karşı sadece kendi mal varlığı ile sorumlu ticaret şirketleridir.” Bu tanım hangi şirket türünü ifade etmektedir?

 
 
 
 

6. “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi tarafından yargı yetkisini kullanırken kendilerine emir ve talimat verilemeyen, genelge gönderilemeyen, tavsiye ve telkinde bulunulamayan kararları yasama ve yürütme organlarını bağlayan, kararları bu organlarca hiçbir surette değiştirilemeyen ve yerine getirilmesi geciktirilmeyen görevlerinde bağımsız kuruluşlardır.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?

 
 
 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi T. C. Anayasası’na göre siyasal haklardan değildir?

 
 
 
 

8. Şu anda yürürlükte olan Anayasa hangisidir?

 
 
 
 

9. Kira sözleşmesinden doğan davalara aşağıdaki mahkemelerden hangisi bakar?

 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisiyle ilgili davalar Medeni Hukuk’un (Medeni yargılamanın) görev alanına girmez?

 
 
 
 

11. Önceden çıkarılmış mahkeme kararıyla gerçekleşen icra aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi merkez teşkilatında değildir?

 
 
 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi memurların ödev ve sorumluluklarından değildir?

 
 
 
 

14. Aşağıdaki şirket türlerinden hangisinin tüzel kişiliği yoktur?

 
 
 
 

15. Tacirin en geniş yetkilerle donatılmış yardımcısı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

16. Aşağıdakilerden hangisinde ilk derece mahkemeler ve bunlarla ilgili üst mahkemeler yanlış verilmiştir?

 
 
 
 

17.  Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, T.B.M.M. iç tüzüğü veya bunların bazı maddelerinin kabul edilme şekli ya da içerdiği kurallar bakımından anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla iptal davası açabilir.

I.Cumhurbaşkanı

II.Ana muhalefet partisi meclis grubu

III. İktidar partisi meclis grubu

IV.Meclis üye tam sayısının en az onda birine ulaşan üyeler açabilir.

 
 
 
 

18. Aşağıdakilerden hangisi icra teşkilatında değildir?

 
 
 
 

19. “Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.” Bu cümleler memurun ödev ve sorumluluklarından hangisini ifade etmektedir?

 
 
 
 

20.  Kuvvetler ayrımı ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

21.  Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın kabul ettiği ilkelerden birisi değildir?

 
 
 
 

22. Ağıdakilerden hangisi sosyal devletin görevlerinden birisi değildir?

 
 
 
 

23.  Aşağıdakilerden hangisi temel hak gruplarından birisi değildir?

 
 
 
 

24.  Aşağıdakilerden hangisi Anayasamıza göre, oy kullanamayacak kişilerden değildir?

 
 
 
 

25.  Aşağıdakilerden hangisi insan haklarını evrensel düzeyde koruyan ilk antlaşmadır?

 
 
 
 

26.  Aşağıdakilerden hangisi iş analizi için gerekli verilerden değildir?

 
 
 
 

27.  Aşağıdakilerden hangisi iş dağıtım tekniğinin uygulanmasının yararlarından değildir?

 
 
 
 

28.  Aşağıdakilerden hangisi verimliliği etkileyen faktörler arasında yer almaz?

 
 
 
 

29.  Aşağıdakilerden hangisi işi basitleştirme ilkeleri içerisinde yer almaz?

 
 
 
 

30.  Aşağıdakilerden hangisi işi basitleştirme tekniklerinden değildir?

 
 
 
 

31.  İş akımı şemasının analizi ile aşağıdaki hangi amaç gerçekleştirilemez?

 
 
 
 

32.  İş akımı şemasının doldurulması için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

 
 
 
 

33.  Aşağıdakilerden hangisi büronun düzenine yönelik özelliklerden değildir?

 
 
 
 

34.  Hareket ekonomisi tekniği uygulanırken aşağıdaki özelliklerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

 
 
 
 

35.  Aşağıdakilerden hangisi ile gizlilik dereceli belgeler gönderilir?

 
 
 
 

36.  Aşağıdakilerden hangisi belge çeşitlerindendir?

 
 
 
 

37. Aşağıdakilerden hangisi değerli(kıymetli) belge değildir?

 
 
 
 

38.  Aşağıdakilerden hangisi masa dağınıklığını önlemek için uygulanan yöntemlerdendir?

 
 
 
 

39.  Aşağıdakilerden hangisi, belge tek bir konu ile ilgili değilse yapılacak işlemdir?

 
 
 
 

40.  Kodlama,hangi amaçla yapılır?

 
 
 
 

41.  Giden belge kaydı nereye yapılır?

 
 
 
 

42.  Giden belge kayıt defterinde bulunması gerekenler hangileridir?

 
 
 
 

43.  Belge üzerinde dosyalanabilir işaret yoksa ne yapılır?

 
 
 
 

44.  Tam adresi belli olmayan alıcılar için kullanılan gönderme yöntemi hangisidir?

 
 
 
 

45.  Aşağıdakilerden hangisi zarfların üzerinde olması gerekenlerdir?

 
 
 
 

46.  Aşağıdakilerden hangisi belge çoğaltma araçlarından değildir?

 
 
 
 

47.  Ülkemizde adalet sahasında ilk otomasyon çalışmaları hangi yılda başlamıştır?

 
 
 
 

48. Aşağıdakilerden hangisi UYAP’ta bulunan özelliklerden birisi değildir?

 
 
 
 

49.  Aşağıdakilerden hangisi UYAP’ın amaçlarından birisi değildir?

 
 
 
 

50. Aşağıdakilerden hangisi dava açılış ekranında e-İmza ile yapılabilen işlemlerden birisi değildir?

 
 
 
 

Soru 1 - 50

Bu kurs programı sizce ne kadar faydalı? 

Değerlendir
Toplam 103 Oy Üzerinden Ortalama 4.4 puan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.