Yedieminlik Eğitimi Kursu – Sertifikalı Eğitim

Hukuki durumu çekişmeli veya belirsiz olan bir malın veya malların, söz konusu çekişmenin ya da belirsizliğin sona erdiği zamana kadar el konularak, el konulduğu andaki durumu ile muhafazasını temin etmek üzere söz konusu malın bedeline, değerine ve muhafaza güçlüklerine göre belirlenen günlük ücret ile gelir elde eden ve hukuki yollarla verilen kararlara göre malın veya malların iadesini veya icra müdürlüğüne teslimini görev edinmiş kişilerdir.

Kayıt İçin Kalan Süre

Yedieminlik (yedieminlik) Kursu

Yedieminlik Kursları

Yedi eminlik kursları genellikle Adalet Bakanlığı’na bağlı İcra Daire Başkanlıkları tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda tercih edilen doğrultularda açılan eğitim programlarından oluşmaktadır.Dönemsel olarak kayıt imkanı sunmakta ve kısıtlı kontenjanları bulunmaktadır. Kursu’nun hedefi nedir? Yediemin ne iş yapar? Yedieminlik Görevlisi Kurs Sertifikası Neden Alınmalıdır? gibi soruların yanıtlarını yedieminlik mesleğinin genel ve özel bilgilerini kayıt için yapılması gerekenleri, sınav işlemlerini, ders konularını, kayıt sonrasındaki sahip olacağınız ders dokümanlarına ulaşabilir.

Kursa Katılmak İçin Gerekli Evraklar

  • Öğrenim Belgesi fotokopisi (Öğrenci Belgesi, Diploma vb.)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Kimlik Kartı, Pasaport vb.)

Kurs kaydı için zorunlu tutulan belgelerin fotoğraf ya da pdf doküman olarak kopyalarını eğitim danışmanınıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Yedieminlik Eğitimi

Eğitim Programı Eğitim uzmanları tarafından tasarlanıp, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Dünya genelindeki başarılı örneklere yer verilerek mümkün olduğunca geleceğe yönelik ve yurt dışı geçerliliği olan bir eğitim programı ortaya çıkartılmıştır. Aynı zamanda eğitim programı saatleri Europass’a uygun, seviyeleri ise FOET sistemine göre belirlenmiştir. Eğitim programı, örgün, uzaktan ve karma olacak şekilde esnek olarak tasarlanmıştır. Kurs programı bireysel ya da kurumsal katılıma açık şekildedir. Bu eğitim programı kişisel gelişim & mesleki eğitim amaçlıdır, kesinlikle iş garantisi vermemektedir. İş garantisi veren eğitim programları için İŞKUR’un sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim Grupları

Grup İsmi Kontenjan Saatleri Kayıt Durumu
Hafta İçi Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta Sonu Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta İçi Gündüz 30 08:00 – 10:00 Aktif
Hafta Sonu Gündüz 30 09:00 – 11:00 Aktif

Eğitimi Sunan

Bu eğitim programı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sunulmaktadır.

Yayıncı Kuruluş

Bu eğitim programının yayın ve dağıtımı MERKEZİ EĞİTİM tarafından yürütülmektedir.

Eğitimin Seviyesi

Kurs programı “Genel Seviye” olarak sunulmaktadır. Kursa katılmak için ön yeterlilik gerektirmemektedir. Katılımcının başarısına göre kursun tamamlanması öngörülmektedir.

Yedieminlik Sertifikası

Kurs sürecinin başarı ile tamamlanmasından sonra kursiyerlerimizin ismine düzenlenen ve Üniversite tarafından onaylanan Sertifikaları kursiyerlere elektronik ortamda ulaştırılır. Kursiyerlerimiz isterlerse e-devlet üzerinden sertifika sorgulama adımından da sertifikalarını görüntüleyebilir ya da dijital olarak indirebilirler. Bu işlemlerin tamamı ücretsizdir. Sertifikanızı kaybetmeniz durumunda yeniden e-devlet üzerinden oluşturup kullanabilirsiniz. Özellikle yurt dışında kullanacağınız durumlarda Merkezi Eğitim Kurumları tarafından edinmiş olduğunuz tüm sertifikaları e-devletiniz üzerinden istediğiniz dilde indirip kullanabilirsiniz.

Sertifika Örnekleri

Genel görünüş olarak kursiyerlerimize kurs bitiminde sunulan sertifikalarda doğrulanabilir elektronik imza, sertifika kontrol numarası, almış olduğunuz kursa ait detaylar, kimliğinizi kanıtlayacak veriler ve sertifikaların anlık doğrulamasının yapılabilmesi için E-devlet QR ile Blokchain QR barkodları bulunmaktadır. E-devlet QR doğrulaması için “e-Devlet Belge Doğrulama” isimli uygulamayı Blokchain QR doğrulaması için herhangi bir QR okuyucu uygulama kullanabilirsiniz.

Yedieminlik (universite onayli ornek sertifika) Kursu

Merkezi Eğitim Kurumları olarak Dijital Doğrulamalı ve E-devlet onaylı sertifika sistemini geliştirerek yalnızca Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 180 Ton kağıt tasarrufu sağlamanın gururunu yaşıyoruz.

Sertifika Geçerliliği

Merkezi Eğitim Kurumları olarak, kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işlenen ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı tanınırlığı ve kabulü yüksek ve denkliği olan Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile yürüttüğümüz projeler kapsamında kursiyerlerimize sunduğumuz sertifikalar Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Yönergelere uygun olduğu için resmi ve özel kurumlarda kabul görmektedir. Özellikle yurt dışında kabul görmesi ve doğrulanabilir olması için sertifika üzerine qr code eklenmiştir.

Yedieminlik Sınavı

Kurs programını tamamlayan adaylar otomatik olarak kurs tamamlama sınavına tabi tutulurlar. Kurs bitirme sınavlarını uzaktan eğitim sistemimiz tarafından ilgili dersleri tamamlayan kursiyerlerimize tarih ataması yaparak otonom şekilde yürütülmektedir. Size sistemin atamış olduğu gün içerisinde kurs bitirme sınavınızı online şekilde tamamlayabilirsiniz. Toplamda 5 sınav giriş hakkınız bulunmaktadır. 100 puan üzerinden 45 puan almanız sertifika sınavı başarı ile tamamlamanız için yeterlidir.

Yedieminlik Sınav Deneme Soruları

Bu kursa ait sınav soruları aşağıdaki gibidir. Kendinizi denemeniz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Başarılar Dileriz. ?

1. Aşağıdakilerden hangisi bir ticari işletmedir?

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu’na göre ticari işletmenin unsurlarından değildir?

 
 
 
 

3. Aşağıda cümlelerden hangisi/hangileri tacir olmanın sonuçlarındandır?

I. Tacirler basiretli bir işadamı gibi hareket etmelidirler.

II. Tacirler iflasa tabidir.

III. Tacirler ticari örf ve adetleri bilmediklerini ileri süremezler.

IV. Tacirler yaptıkları ticari sözleşmelerde yer alan ücret ve cezai şartlarda indirim yapılmasını isteyemezler.

 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinden değildir?

 
 
 
 

5. “En az beş gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulan esas sermayesi belli ve paylara bölünmüş, borçlarından dolayı alacaklılara karşı sadece kendi mal varlığı ile sorumlu ticaret şirketleridir.” Bu tanım hangi şirket türünü ifade etmektedir?

 
 
 
 

6. “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi tarafından yargı yetkisini kullanırken kendilerine emir ve talimat verilemeyen, genelge gönderilemeyen, tavsiye ve telkinde bulunulamayan kararları yasama ve yürütme organlarını bağlayan, kararları bu organlarca hiçbir surette değiştirilemeyen ve yerine getirilmesi geciktirilmeyen görevlerinde bağımsız kuruluşlardır.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?

 
 
 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi T. C. Anayasası’na göre siyasal haklardan değildir?

 
 
 
 

8. Şu anda yürürlükte olan Anayasa hangisidir?

 
 
 
 

9. Kira sözleşmesinden doğan davalara aşağıdaki mahkemelerden hangisi bakar?

 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisiyle ilgili davalar Medeni Hukuk’un (Medeni yargılamanın) görev alanına girmez?

 
 
 
 

11. Önceden çıkarılmış mahkeme kararıyla gerçekleşen icra aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi merkez teşkilatında değildir?

 
 
 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi memurların ödev ve sorumluluklarından değildir?

 
 
 
 

14. Aşağıdaki şirket türlerinden hangisinin tüzel kişiliği yoktur?

 
 
 
 

15. Tacirin en geniş yetkilerle donatılmış yardımcısı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

16. Aşağıdakilerden hangisinde ilk derece mahkemeler ve bunlarla ilgili üst mahkemeler yanlış verilmiştir?

 
 
 
 

17.  Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, T.B.M.M. iç tüzüğü veya bunların bazı maddelerinin kabul edilme şekli ya da içerdiği kurallar bakımından anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla iptal davası açabilir.

I.Cumhurbaşkanı

II.Ana muhalefet partisi meclis grubu

III. İktidar partisi meclis grubu

IV.Meclis üye tam sayısının en az onda birine ulaşan üyeler açabilir.

 
 
 
 

18. Aşağıdakilerden hangisi icra teşkilatında değildir?

 
 
 
 

19. “Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.” Bu cümleler memurun ödev ve sorumluluklarından hangisini ifade etmektedir?

 
 
 
 

20.  Kuvvetler ayrımı ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

21.  Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın kabul ettiği ilkelerden birisi değildir?

 
 
 
 

22. Ağıdakilerden hangisi sosyal devletin görevlerinden birisi değildir?

 
 
 
 

23.  Aşağıdakilerden hangisi temel hak gruplarından birisi değildir?

 
 
 
 

24.  Aşağıdakilerden hangisi Anayasamıza göre, oy kullanamayacak kişilerden değildir?

 
 
 
 

25.  Aşağıdakilerden hangisi insan haklarını evrensel düzeyde koruyan ilk antlaşmadır?

 
 
 
 

26.  Aşağıdakilerden hangisi iş analizi için gerekli verilerden değildir?

 
 
 
 

27.  Aşağıdakilerden hangisi iş dağıtım tekniğinin uygulanmasının yararlarından değildir?

 
 
 
 

28.  Aşağıdakilerden hangisi verimliliği etkileyen faktörler arasında yer almaz?

 
 
 
 

29.  Aşağıdakilerden hangisi işi basitleştirme ilkeleri içerisinde yer almaz?

 
 
 
 

30.  Aşağıdakilerden hangisi işi basitleştirme tekniklerinden değildir?

 
 
 
 

31.  İş akımı şemasının analizi ile aşağıdaki hangi amaç gerçekleştirilemez?

 
 
 
 

32.  İş akımı şemasının doldurulması için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

 
 
 
 

33.  Aşağıdakilerden hangisi büronun düzenine yönelik özelliklerden değildir?

 
 
 
 

34.  Hareket ekonomisi tekniği uygulanırken aşağıdaki özelliklerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

 
 
 
 

35.  Aşağıdakilerden hangisi ile gizlilik dereceli belgeler gönderilir?

 
 
 
 

36.  Aşağıdakilerden hangisi belge çeşitlerindendir?

 
 
 
 

37. Aşağıdakilerden hangisi değerli(kıymetli) belge değildir?

 
 
 
 

38.  Aşağıdakilerden hangisi masa dağınıklığını önlemek için uygulanan yöntemlerdendir?

 
 
 
 

39.  Aşağıdakilerden hangisi, belge tek bir konu ile ilgili değilse yapılacak işlemdir?

 
 
 
 

40.  Kodlama,hangi amaçla yapılır?

 
 
 
 

41.  Giden belge kaydı nereye yapılır?

 
 
 
 

42.  Giden belge kayıt defterinde bulunması gerekenler hangileridir?

 
 
 
 

43.  Belge üzerinde dosyalanabilir işaret yoksa ne yapılır?

 
 
 
 

44.  Tam adresi belli olmayan alıcılar için kullanılan gönderme yöntemi hangisidir?

 
 
 
 

45.  Aşağıdakilerden hangisi zarfların üzerinde olması gerekenlerdir?

 
 
 
 

46.  Aşağıdakilerden hangisi belge çoğaltma araçlarından değildir?

 
 
 
 

47.  Ülkemizde adalet sahasında ilk otomasyon çalışmaları hangi yılda başlamıştır?

 
 
 
 

48. Aşağıdakilerden hangisi UYAP’ta bulunan özelliklerden birisi değildir?

 
 
 
 

49.  Aşağıdakilerden hangisi UYAP’ın amaçlarından birisi değildir?

 
 
 
 

50. Aşağıdakilerden hangisi dava açılış ekranında e-İmza ile yapılabilen işlemlerden birisi değildir?

 
 
 
 

Soru 1 - 50

Kurs Bilgilendirme Formu

Kurslarımız hakkında Ücretsiz, detaylı bilgi edinmek için formumuzu doldurabilirsiniz.
Kurslar konusunda tecrübeli ve uzmanlaşmış eğitim danışmanlarımızın sizlere detaylı bilgi sunması ve yardımcı olabilmesi için formu eksiksiz şekilde ve güncel bilgileriniz ile doldurmanız yeterlidir.

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.